ΧΙΟΝΙLOVE

o dromos

ΩΡΑ

Chat


Get Radiomonaco_Volos chat group | Goto Radiomonaco_Volos website
Η Καλύτερη Ελληνική και Ξένη Μουσική Μόνο Εδώ!!

30 Ιουνίου 2011

πρὸς τι­μὴν τῶν Ἁγ. Ἀ­ναρ­γύ­ρων Κο­σμᾶ καὶ Δα­μι­α­νοῦ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Πέ­μπτη 30 Ἰ­ου­νί­ου 2011
7:30 π.μ.
Ὄρ­θρος με­τὰ Θε­ί­ας Λει­τουρ­γί­ας καὶ τέ­λε­σις μι­κροῦ Ἁ­γι­α­σμοῦ.
7:30 μ.μ.
Ὑ­πο­δο­χὴ τι­μί­ας Κά­ρας τοῦ Ο­ΣΙ­ΟΥ ΠΑΡ­ΘΕ­ΝΙ­ΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥ­ΜΑ­ΤΟΥΡ­ΓΟΥ ΠΡΟ­ΣΤΑ­ΤΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡ­ΚΙ­ΝΟ­ΠΑ­ΘΩΝ καὶ Μέ­γας Πα­νη­γυ­ρι­κὸς Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὸς Ἑ­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τοῦ­ντος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Ποι­με­νάρ­χου μας κ.κ. ΔΙ­Ο­ΝΥ­ΣΙ­ΟΥ.
9:30 μ.μ.
Ἱ­ε­ρὰ Ἀ­γρυ­πνί­α πρὸς τι­μὴν τῶν Ἁγ. Ἀ­ναρ­γύ­ρων Κο­σμᾶ καὶ Δα­μι­α­νοῦ τῶν ἐν Ῥώ­μῃ (†284).

Πα­ρα­σκευ­ὴ 1 Ἰ­ου­λί­ου 2011
6:30 π.μ.
Ὄρ­θρος με­τὰ πα­νη­γυ­ρι­κῆς Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κῆς Θε­ί­ας Λει­τουρ­γί­ας, ἱ­ε­ρουρ­γοῦ­ντος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ.κ. ΔΙ­Ο­ΝΥ­ΣΙ­ΟΥ.
12:00 μ.
Ἱ­ε­ρὰ Πα­ρά­κλη­σις πρὸς τι­μὴν τῶν Ἁγ. Ἀ­ναρ­γύ­ρων Κο­σμᾶ καὶ Δα­μι­α­νοῦ.
7:00 μ.μ.
Ἑ­σπε­ρι­νὸς με­θ᾿ Ἱ­ε­ρᾶς Πα­ρα­κλή­σε­ως πρὸς τι­μὴν τοῦ Ὁσ. Παρ­θε­νί­ου.
9:30 μ.μ.
Ἱ­ε­ρὰ Ἀ­γρυ­πνί­α πρὸς τι­μὴν τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας ἡ­μῶν Θε­ο­τό­κου, ἧς τὴν κα­τά­θε­σιν τῆς τι­μί­ας αὐ­τῆς ἐ­σθῆ­τος ἐν Βλα­χέρ­ναις ἑ­ορ­τά­ζο­μεν.

Σάβ­βα­τον 2 Ἰ­ου­λί­ου 2011
10:00 π.μ.
Ἱ­ε­ρὰ Πα­ρά­κλη­σις εἰς τὴν Κυ­ρί­αν Θε­ο­τό­κον.
6:30 μ.μ.
Ἑ­σπε­ρι­νὸς καὶ ἐν συ­νε­χε­ί­ᾳ Ἱ­ε­ρὸν Εὐ­χέ­λαι­ον.

Κυ­ρι­α­κὴ 3 Ἰ­ου­λί­ου 2011
7:30 π.μ.
Ὄρ­θρος καὶ Θε­ί­α Λει­τουρ­γί­α μετ᾿ Ἀρ­το­κλα­σί­ας καὶ Θε­ί­ου Κη­ρύγ­μα­τος.
6:00 μ.μ.
Ἱ­ε­ρὰ Πα­ρά­κλη­σις πρὸς τι­μὴν τοῦ Ὁσ. Παρ­θε­νί­ου καὶ ἀ­να­χώ­ρη­σις τῆς τι­μί­ας Κά­ρας δι­ὰ τὴν Ἱ. Μο­νὴν Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Ψα­χνῶν Εὐβο­ί­ας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου